Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd


Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 152 & 153


Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 152 & 153 lorg nithean co-cheangailte ris

Cleachd na ceangalan gu h-ìseal gus nithean co-cheangailte ris a lorg

LINN: 1890an
TABHARTAICHE: Leabharlainn na Gàidhealtachd (duilleagan clò-sgrìobhte)
AINM A' CHRUINNEACHAIDH: Crofters Commission Report 1892
ÙGHDAR/SGRÌOBHAICHE: The Crofters Commission
DEIT BHO THÙS: 1892

Tha Pàipear-taice G a' toirt mion-fhiosrachadh air na h-Òrduighean Sònraichte a rinn an Coimisean.

Tha Roinn 5 (W) (b) mu chùis Uilleam MacUIlleim à Eilean nan Caorach. Chaidh an t-sealbhadair, Iain Brus à Sumburgh, an aghaidh an iarrtas aige airson Màl Cothromach, ag ràdh nach b'e am fearann fa chomhair an aon phìos fhearainn a bh'aige nuair a chaidh an Achd a stèidheachadh.

Tha Roinn 5 (W) (c) mu chùis Jerome MacUIlleim à Shirva, Eilean nan Caorach. Chaidh an t-sealbhadair, Iain Brus à Sumburgh, an aghaidh an iarrtas aige airson Màl Cothromach, ag ràdh nach b'e am fearann fa chomhair an aon phìos fhearainn a bh'aige nuair a chaidh an Achd a stèidheachadh.

Tha Roinn 5 (W) (d) mu chùis Sheòrais Stout à Shirva, Eilean nan Caorach. Chaidh an t-sealbhadair, Iain Brus à Sumburgh, an aghaidh an iarrtas aige airson Màl Cothromach, ag ràdh nach b'e am fearann fa chomhair an aon phìos fhearainn a bh'aige nuair a chaidh an Achd a stèidheachadh, is gun robh co-ghabhaltas aige còmhla ri màladair nach robh air iarrtas a dhèanamh.

Tha Roinn 5 (W) (e) mu chùis Stiùbhart MacUIlleim à Toft, Eilean nan Caorach. Chaidh an t-sealbhadair, Iain Brus à Sumburgh, an aghaidh iarrtais airson fearann athar, a bh'air bàsachadh, ag ràdh nach b' e an t-oighre a-rèir an lagh.

Tha Roinn 6 (A) a' dèiligeadh ri cùisean mu leantainneachd ann an Siorrachd Arcaibh.

Aithisg air dol a-mach Choimisean nan Croitearan a-rèir na h-Achd 49 & 50 Vict. Cap. 29, na h-Achd 50 & 51 Vict. Cap. 24, na h-Achd 51 & 52 Vict. Cap. 63, agus na h-Achd 54 & 55 Vict. Cap. 41, airson na bliadhna 31mh Dùbhlachd 1891 gu 31mh Dùbhlachd 1892, gu Rùnaire na h-Alba.
C. 6964.
Air fhoillseachadh le HMSO, Dùn Eideann, 1893ÀIREAMH AITHNE: Z_QZP40_DR381_941_1082_093

Ma tha thu airson an stuth tùsail fhaicinn, theirig gu làrach-lìn an leabharlainn airson nan uairean a tha e fosgailte. Leabharlann Inbhir Nis
Nithean eile sa chruinneachadh seo...Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 068 & 069

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 068 & 069

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan x & xi

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan x & xi

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan xxvi & xxvii

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan xxvi & xxvii

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 094 & 095

Aithisg Choimisean nan Croitearan 1892 Duilleagan 094 & 095

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village